Zaštita okoliša

Okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka, koje im omogućuje postojanje i razvoj. Uključuje zrak, vode, tlo, zemljinu kamenu koru, energiju te materijalna dobra i kulturnu baštinu kao dio okruženja koje je stvorio čovjek. Obuhvaća sve u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.
Zaštita okoliša skup je aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.

  • Savjetodavne usluge iz područja zaštite okoliša
  • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnosi na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
  • Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
  • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel
  • Izrada planova gospodarenjem otpadom
  • Ostalo
color
http://totalinspect.hr/wp-content/themes/skudo/
http://totalinspect.hr/
#21409A
style1
paged
Loading posts...
/home/totalinspect/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off